The inevitable-haiku

by Samuel De Lemos

IMG_1164